I. WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

1) Osoba pełnoletnia lub osoba, która w dniu rozpoczęcia kursu jest co najmniej 3 miesiące przed uzyskaniem wymaganego wieku odpowiednio dla kategorii B -18 lat, AM -14 lat,A1 -16 lat, A2- 18 lat, A- 24 lata.

2) Dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport .

3) Wypełnienie formularza oraz zapoznanie się z regulaminem.

II. SZKOLENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

1) Szkolenie teoretyczne i praktyczne obejmujące przepisy ruchu drogowego oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej w liczbie zgodnej z podstawą prawną.

2) Osoba Szkolona zobowiązana jest stawiać się na wszystkie szkolenia teoretyczne i praktyczne.

3) Uczestnik kursu może przystąpić do części praktycznej po zakończeniu wszystkich zajęć teoretycznych i zakończonym egzaminem wewnętrznym.

4) Zajęcia praktyczne mogą być prowadzone jeżeli osoba szkolona jest sprawna psychicznie i fizycznie, a w szczególności nie znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających odurzająco.

III. OPŁATY

1) Cennik jest dostępny w biurze lub na stronie internetowe www.naukajazdyzakopane.pl.

2) Kwota za kurs obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne w wymiarze godzin odpowiednio do danej kategorii .

3) Osoba Szkolona może płatność za szkolenie rozłożyć na nieoprocentowane raty, ale przed rozpoczęciem części praktycznej kursu opłata częściowa wynosi nie mniej niż 200zł. Całość opłaty za kurs osoba szkolona musi opłacić najpóźniej do 25 godziny szkolenia praktycznego kat. B .

4) Opłata za szkolenie praktyczne nieodbyte z nie uzasadnionego powodu osoby szkolonej wynosi 20 zł.

Osoba Szkolona powinna poinformować instruktora o swojej nieobecności na szkoleniu praktycznym do godz. 20 dnia poprzedzającego.

5) Opłaty mogą być regulowane gotówką w biurze OSK "LUZ" lub przelewem na konto bankowe: (PKO PeKaO) 47 1240 1587 1111 0010 4772 0355 (w tytule proszę podać imię i nazwisko).

6) Ilość wyjeżdżonych jazd musi mieć pokrycie finansowe.

7) W przypadku przerwy w kursie trwającej więcej niż 1 rok, kursanta będą obowiązywać, jeżeli zostaną wprowadzone nowe ceny kursów.

8) Każde podejście do egzaminu wewnętrznego teoretycznego jest bezpłatne.

IV. ZAKOŃCZENIE KURSU i EGZAMIN WEWNĘTRZNY

1) Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu (dokument uprawniający do ustalenia terminu egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego) jest zrealizowanie całego programu kursu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego oraz uregulowania całości zobowiązań wobec ośrodka.
Osoba szkolona ma prawo do zmiany Ośrodka w trakcie szkolenia. W takim przypadku Osoba Szkolona zobowiązana jest do pokrycia niezbędnych kosztów dotychczasowego szkolenia.Podstawą zwrotu za niewykorzystaną cześć kursu jest paragon.